Maslows teori – Behov hos individen

januari 19, 2019 Av av Ingrid

1943 presenterade den amerikanske forskaren Abraham Maslow sin behovstrappa. Det är en förklaringsmodell som visar hur människor prioriterar sina behov. Den grundläggande teorin är att de mer grundläggande behoven måste uppfyllas innan individen kan gå vidare uppåt på behovstrappan. Teorin består av fem steg och beskrivs som följer.

Fysiska behov


Det första och mest grundläggande är fysiska behov såsom hunger, törst, vila och sömn. Maslow menar att det första steget i behovstrappan är grundläggande för motivationen hos individen. Vad individen prioriterar är individuellt och styrs av medfödda och nedärvda behov och förutsättningar. Om inte de första behoven är uppfyllda drabbas människan av irritation, koncentrationssvårigheter, stress och ibland till och med sjukdom.

Trygghetsbehov


Andra steget består i att individen måste känna sig trygg. Det handlar om att denne inte ska känna sig hotad av psykiskt våld eller kriminalitet. Individen ska känna sig hemma i den miljön där denne befinner sig.

Kärlek och tillhörighet


Tredje steget som innebär behov av kärlek är lite större. Här rör det sig om de sociala behoven, närhet och kontakt med familj och vänner. Människan är ett flockdjur så det finns ett grundläggande behov hos de flesta att omge sig av andra människor för att inte känna sig ensamma.  De tre första stegen i trappan är så kallade bristbehov. Det är nödvändigt att dessa behov uppfylls för att människan ska kunna utvecklas och motiveras.

Behov av uppskattning


Det är viktigt för individen att den känner sig sedd och uppskattad av andra. För de som har dålig självkänsla är det än viktigare än för dem med bra självkänsla. Detta fjärde trappsteg tillhör liksom det femte de så kallade utvecklingsbehoven.

Eget självförverkligande


När individen vet var den ska äta, sova och vila. När den känner sig trygg och tillfreds och inte kan förnimma några som helst hot mot dess existens. När den fyllt sina sociala behov och känner sig uppskattad. Då är individen mogen att ta steget mot ett eget självförverkligande och har potential att nå sin fulla kapacitet.

Olika förutsättningar


Hur länge människan står på varje trappsteg innan det är dags att ta nästa steg är väldigt individuellt och skiljer sig mycket beroende på vilken kultur som format individen. Om man tar svensken som ett typexempel är de fysiska behoven oftast fyllda. De flesta vet att de har någonstans att bo och att det kommer att stå mat på bordet även nästa dag. I andra delar av världen ser det däremot mycket annorlunda ut, exempelvis i Afrika där det råder torka och svält. I dessa länder är inte självförverkligandet prioriterat utan fokus ligger på de tre första stegen, de så kallade bristbehoven.

Ledarskap kopplat mot behovstrappan


Som ledare är det viktigt att du kan identifiera människans placering i behovstrappan. En äldre medarbetare på firman kanske har nått sitt självförverkligande och är nöjd med var denne står och därför behöver coachning av dig för att prestera. Den yngre ambitiöse, som vill göra karriär, har kanske istället ett behov att känna sig uppskattad innan den kan nå självförverkligande och bli högpresterande. Här är det viktigt att chefen eller ledaren visar sin uppskattning. En uppskattning som kan leda till att företagets produktivitet ökar.

Ledarskap kopplat mot behovstrappan