Självkännedom – en förutsättning för ett gott ledarskap

november 8, 2018 Av av Ingrid

Vikten av att känna sig själv

Redan i antikens Grekland förstod man vikten av att känna sig själv. Man ansåg det så viktigt att man ristade in orden ovanför ingångarna till stadens tempel. Genom att man lär känna sig själv, sina styrkor, sina svagheter och varför man reagerar på olika sätt i olika situationer, fattar man kloka beslut baserat på de erfarenheter man har och det leder ofta till framgång. Om en ledare har en god bild av sig själv och är trygg i sin identitet så ökar ledaren sin förmåga att interagera och samspela med andra människor. För att på något sätt närma sig ökad självkännedom krävs det att man stannar upp och lyssnar till sitt inre, något som kan vara mycket svårt i dagens stressiga samhälle.

Risk att upptäcka obehagliga sanningar


Nyckeln till självkännedom är till stor del uppriktighet. Det är av största vikt att man aktivt söker sanningar om sig själv och för att få dem krävs uppriktighet, såväl mot sig själv och mot de människor som finns i vår omgivning. Man måste vara lyhörd och ta till sig kritik från sina närmaste och sina kollegor. Vi kommer även här tillbaka till Försvarsmakten som i mångt och mycket är föregångare när det gäller just ledarskap. Försvarsmakten har av tradition och hävd ägnat sig åt ledarskapsutbildningar och ledarskap i decennier. En officer, kadett eller soldat i Försvarsmakten kan ställas inför situationer som en vanlig människa inte kommer i närheten av. Därför är det i deras fall mycket viktigt att ha god självkännedom och förståelse för sina egna reaktioner i en krissituation.

Försvarsmakten övar ledarskap och självkännedom


Övningen LOS, Ledarskap och självkännedom, är en övning för Kadetter (officersaspiranter) som pågår under tre dagar. Övningen har som främsta syfte att kadetterna skall lära känna såväl sig själv som sina klasskamrater. Det första dygnet tillbringas på egen hand i en bivack med en sovsäck och lite mat. De får inta ha med sig några mobiltelefoner och de får inte heller ha någon kontakt med varandra. Med sig har de en uppgift. De ska på egen hand fundera över sin egen situation och sina egna värderingar. Kadetten får fundera kring sitt yrkesval och vad det kommer att innebära att arbeta som officer. Nästa dygn får kadetterna göra en förflyttning till en plats där de träffar varandra tre och tre. Här skall de tillsammans diskutera det som den enskilde kommit fram till under sitt ensamma dygn och byta kunskaper och erfarenheter med varandra. Just i detta skede är det av stor vikt att de är uppriktiga och ärliga med varandra. Här skall de även vara beredda att på ett personligt plan, gå in på djupet och bottna i personliga frågor och värderingar.

Utbildningen genomförs för olika befattningshavare


Det är inte bara kadetterna som genomför denna övning utan även deras plutonchefer och kompaniledningar. Den genomförs på samma villkor som för kadetten och är mycket utvecklande för berörda. Här visar de ”gamla” officerarna, de blivande, ett föregångsmannaskap. Man vill på detta vis åskådliggöra för kadetterna att de utbildas på samma sätt och de delar varandras vedermödor. Föregångsmannaskap är en stor del av Försvarsmaktens ledarskapskoncept. Eftersom kadetten får denna insikt kommer denne att använda sig av samma tanke i sin utbildning och sitt ledande av sina framtida soldater.

Utbildningen genomförs för olika befattningshavare