Vad kännetecknar en bra ledare?

oktober 13, 2018 Av av Ingrid

Subjektivt och objektivt


Alla har vi någon gång varit i en situation där vi endera hissat eller dissat vår chef eller ledare. Det kan vara såväl subjektivt som objektivt huruvida en chef är bra eller dålig. Den objektiva delen är enklare. Om en tillsatt chef fyller uppsatta mål och resultatkrav och håller sig till alla de formella regler och krav som finns kan man på ett objektivt sätt säga att chefen är bra. Om chefen misslyckas med uppsatta mål och underpresterar i resultat, samtidigt som denne bryter mot såväl arbetsmiljölagen som fackliga kollektivavtal, är det en dålig chef ur en objektiv synvinkel. Den subjektiva delen är mer diffus. Den är absolut individuell och åsikterna är kopplade till de preferenser och erfarenheter som medarbetaren haft med sig från tidigare arbeten.

Hur ska en bra chef vara?


Först och främst handlar det om att vara en föregångsman. Den som utsetts till chef är oftast den som sätter exempel för de andra i företaget eller organisationen. Chefen måste vara på det klara med sina egna värderingar och vara beredd att agera i sin roll som chef, oavsett situation. Det handlar om att våga vara chef. Det är viktigt att chefen delar med sig av såväl ansvar som uppgifter. Genom att delegera ansvar och kvalificerade uppgifter till sina medarbetare kan chefen få medarbetaren att växa. I slutändan är det viktigt att den eller de som förtjänar beröm för ett väl utfört arbete också ska få det. ”Ära dem som äras bör”

Motivation, engagemang och konflikter


Att berömma någon för ett bra genomfört jobb är viktigt men det är lika viktigt att ge konstruktiv kritik till dem eller den som misslyckats med en uppgift. Nästa steg är att se utvecklingspotentialen hos medarbetaren och tillsammans med den anställde ta fram en utvecklingsplan som gynnar både chef och arbetstagare. Det är viktigt att chefen är lyhörd och kan agera fort om det blossar upp konflikter. Det gäller för denne att kunna hålla huvudet kallt och inte agera i affekt utan agera som ett föredöme i en konflikt. Självklart måste en bra chef alltid jobba förebyggande mot konflikter.

Kommunikation


En bra chef är en duktig kommunikatör. Det gäller över hela spektrat. Från att kommunicera målbilder till medarbetare till att sköta kontakter med media i en uppkommen krissituation. En bra chef kan berätta på ett målande vis hur verksamheten ska utvecklas framåt så att alla i organisationen förstår och ser helheten avseende de tidigare uppsatta målen.

Förmåga och vilja att fatta beslut


En bra chef har förmåga att fatta beslut när det krävs. Det är även viktigt att chefen kan omvärdera, ompröva och eventuellt riva upp ett fattat beslut. Att erkänna ett fel är en styrka och inte en svaghet. Det är viktigt att chefen kan känna av vad som är viktigt för stunden och vad som är viktigt på lång sikt och fatta beslut därefter. Chefen måste också kunna se skillnad på när det måste fattas ett mycket snabbt beslut och när man kan bereda ett beslut under en längre tid i ett större forum. En bra chef vågar vara sig själv i alla situationer och under alla förhållanden. Sist men inte minst! Chefen måste ha empati och förståelse för sina medmänniskor.

Förmåga och vilja att fatta beslut